Pedicureonderdelinden.nl

 Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaardn
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.
Kom niet eerder dan de afgesproken tijd. Ben je 5 minuten te laat, dan kan de afspraak helaas niet meer doorgaan en zullen de kosten in rekening worden gebracht!

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure onder de Linden en een cliënt waarop Pedicure onder de Linden  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Pedicure onder de Linden zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicure onder de Linden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure onder de Linden melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Pedicure onder de Linden het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag  Pedicure onder de Linden de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicure onder de Linden moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Pedicure onder de Linden vermeldt alle prijzen van behandeling en producten op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaalverzoek te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening van Pedicure onder de Linden vermeldt ook op de factuur, onder vermelding van het volledige factuurnummer.


Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet  Pedicure onder de Linden bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan  Pedicure onder de Linden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure onder de Linden neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicure onder de Linden behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure onder de Linden zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Geheimhouding
Pedicure onder de Linden is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicure onder de Linden verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Pedicure onder de Linden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicure onder de Linden is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste  en/of onvolledige informatie  over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure onder de Linden is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt  heeft meegenomen naar de praktijk.
Beschadiging en Diefstal
Pedicure onder de Linden heeft  het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Pedicure onder de Linden meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure onder de Linden.
Pedicure onder de Linden moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure onder de Linden de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels  voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Pedicure onder de Linden is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure onder de Linden recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Op elke overeenkomst tussen Pedicure onder de Linden en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds  bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info